Με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας «Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας, Μεθοδολογία της Έρευνας και Κριτική Ανάγνωση της Βιβλιογραφίας», οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με την αναγνώριση του είδους του μελετώμενου πληθυσμού σε μια μελέτη και τον υπολογισμό των κατάλληλων μέτρων συχνότητας, την ερμηνεία των μέτρων σχέσης στα ερευνητικά άρθρα και τον υπολογισμό των μέτρων σχέσης στις επιδημιολογικές μελέτες, τα είδη των επιδημιολογικών μελετών, την κατανόηση των περιπτώσεων εφαρμογής των μελετών, το σχεδιασμό μελετών και την κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους, την αναγνώριση του τυχαίου και του συστηματικού σφάλματος στις επιδημιολογικές μελέτες, τον περιορισμό τους και τη χρήση των τιμών p και των διαστημάτων εμπιστοσύνης στα ερευνητικά άρθρα, την αναζήτηση και την εύρεση ερευνητικών άρθρων στις βασικές πηγές αναζήτησης βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στο PubMed, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ανασκοπήσεων και την πραγματοποίηση συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης, και τέλος, με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μετα-αναλύσεων.
Με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας «Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας – Φαρμακοοικονομία», οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα εφαρμογής των αρχών των οικονομικών της υγείας στην κλινική πράξη και να κατανοούν το περιεχόμενο βασικών εννοιών οικονομικών της υγείας (όπως ισότητα, τεχνική/διανεμητική αποδοτικότητα, παραγωγή υπηρεσιών υγείας υψηλής «αξίας»). Ακόμη, θα είναι σε θέση να κατανοούν το περιεχόμενο της τρέχουσας δαπάνης υγείας και της σχετιζόμενης με την υγεία δαπάνης σύμφωνα με το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας του ΟΟΣΑ, να αναζητούν και να αξιοποιούν τα στοιχεία δαπανών υγείας από διαφορετικές πηγές (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, να συγκρίνουν κριτικά διαχρονικά/διακρατικά και ανά τομέα φροντίδας την εξέλιξη της υγειονομικής δαπάνης στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και να εξάγουν συμπεράσματα για τη χάραξη πολιτικής υγείας. Επίσης, θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης ενός συστήματος υγείας που θα πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του σε βάθος χρόνου και να αναλύουν τα κριτήρια αξιολόγησης μιας νέας υγειονομικής παρέμβασης, να διακρίνουν τα βασικά είδη κόστους που σχετίζονται με την εκδήλωση μιας ασθένειας (π.χ. άμεσο υγειονομικό, απώλεια παραγωγικότητας, ψυχοκοινωνικό κόστος), να κατανοούν τους βασικούς τύπους των οικονομικών αξιολογήσεων (π.χ. ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας, ανάλυση κόστους χρησιμότητας, ανάλυση κόστους οφέλους), να διακρίνουν τα στάδια εκπόνησης μιας μελέτης οικονομικής αξιολόγησης και να ερμηνεύουν και αξιοποιούν τα αποτελέσματα αναλύσεων οικονομικών αξιολογήσεων για τη λήψη τεκμηριωμένων κλινικών αποφάσεων στην καθ’ ημέρα πράξη. Ακόμη, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να αξιολογούν κριτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΑΤΥ στην Ελλάδα (να αναγνωρίζουν τα κενά/τις αδυναμίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος) και να αναλύουν τη ροή των διαδικασιών και τα κριτήρια (π.χ. καινοτομίας/έκβασης) για την αξιολόγηση μιας νέας τεχνολογίας υγείας στην Ελλάδα. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τους μηχανισμούς συμμετοχής των διαφόρων φορέων (κοινωνική ασφάλιση, ιδιώτες, φαρμακοβιομηχανία/φαρμακεία) στη χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης, να κατανοούν τη ροή των διαδικασιών («το διοικητικό μονοπάτι») για την αδειοδότηση, την τιμοδότηση και την αποζημίωση ενός νέου φαρμάκου, να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο διάθεσης των φαρμάκων στην Ελλάδα και να αναλύουν κριτικά τη φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα κατά τα χρόνια της κρίσης σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Με την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας «Στρατηγικός Προγραμματισμός και Πολιτική Υγείας - Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας με έμφαση στην Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας», οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους γύρω από: α) την Στρατηγική Διοίκηση, τη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών και τους βασικούς άξονες και χαρακτηριστικά των στρατηγικών αποφάσεων, β) την ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού, και να διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες συστημάτων υγείας στον αναπτυγμένο κόσμο, να εντοπίζουν κοινές τάσεις και κοινά προβλήματα που τα συστήματα υγείας ανεπτυγμένων χωρών αντιμετωπίζουν, να αναλύουν τις σχέσεις κοινωνικών δυνάμεων και εξουσίας και το πώς επιδρούν στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας, να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα και τα βασικά συστατικά στοιχεία του συστήματος υγείας, να αναλύουν κριτικά τις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στον υγειονομικό τομέα κατά την τελευταία πενταετία και να έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους γύρω από τη διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν συγκεκριμένες επιλογές που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, γ) το περιεχόμενο, τους στόχους και την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου του WHO (SGUC2) και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα (παρούσα κατάσταση, προκλήσεις, στρατηγικοί στόχοι, κ.λπ.) και δ) τα κριτήρια απόδοσης (Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Προσβασιμότητα κ.λπ.), τους δείκτες αξιολόγησης των κριτηρίων και τη διαδικασία ελέγχου (benchmarking). Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες ορθολογικής διαχείρισης των ανθρώπινων και υλικών πόρων κατά την καθημερινή κλινική πράξη και να διακρίνουν τα βασικά κριτήρια σχεδιασμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου για επιτυχή διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας.